فروش پایان یک معامله نیست ، آغاز یک تعهد است

پادتن علم

پادتن علم

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح قیمت
AFP 96Tests
BHCG 96Tests
BHCG-RAPID 192Tests
BHCG-RAPID 96Tests
CEA 96Tests
FERRITIN 96Tests
FSH 96Tests
GH 96Tests
H.PYLORI IgA 96Tests
H.PYLORI IgG 96Tests
H.PYLORI IgG-IgA 96Tests
IgE 96Tests
LH 96Tests
PROLACTIN 96Tests
PSA 96Tests
T3 192Tests
T3 96Tests
T4 192Tests
T4 96Tests
TSH 192Tests
TSH 96Tests
QR Code - Take this post Mobile!

Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.

This website content was created with the help of Ultimate Tinymce!

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firfox/Chrome استقاده نمائيد.