فروش پایان یک معامله نیست ، آغاز یک تعهد است

پادتن علم

پادتن علم

 

به روزرسانی۱۳۹۴/۷/۲۹
کدکالا نام کالا توضیح قیمت
  AFP 96Tests    ۲,۱۷۰,۰۰۰
  BHCG 96Tests    ۱,۴۳۰,۰۰۰
  BHCG-RAPID 192Tests    ۰
  BHCG-RAPID 96Tests    ۱,۴۸۰,۰۰۰
  CEA 96Tests    ۲,۳۲۰,۰۰۰
  FERRITIN 96Tests    ۲,۱۷۰,۰۰۰
  FSH 96Tests    ۱,۴۵۰,۰۰۰
  GH 96Tests    ۲,۱۱۰,۰۰۰
  H.PYLORI IgA 96Tests    ۲,۵۵۰,۰۰۰
  H.PYLORI IgG 96Tests    ۲,۵۵۰,۰۰۰
  H.PYLORI IgG-IgA 96Tests   ۲,۵۷۰,۰۰۰ 
  IgE 96Tests    ۲,۲۵۰,۰۰۰
  LH 96Tests    ۱,۴۵۰,۰۰۰
  PROLACTIN 96Tests    ۱,۴۵۰,۰۰۰
  PSA 96Tests    ۲,۱۷۰,۰۰۰
  T3 192Tests    ۲,۷۰۰,۰۰۰
  T3 96Tests    ۱,۴۵۰,۰۰۰
  T4 192Tests    ۲,۷۰۰,۰۰۰
  T4 96Tests    ۱,۴۵۰,۰۰۰
  TSH 192Tests    ۲,۷۰۰,۰۰۰
  TSH 96Tests    ۱,۴۵۰,۰۰۰
QR Code - Take this post Mobile!

Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.

This website content was created with the help of Ultimate Tinymce!

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firfox/Chrome استقاده نمائيد.