فروش پایان یک معامله نیست ، آغاز یک تعهد است

پادتن طب

پادتن طب

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح قیمت
بافر ASO
پاپانیکلانو EA50 500ml
پاپانیکلانو OG6 500ml
پاپانیکلانو هماتوکسیلیل ۲۵۰
پاتوفیکس (اسپری فیکس لام ) ۷۵ml
پودر رنگ رایت ۲۵gr
پودر رنگ گیمسا ۲۵ gr
چسب سیتولوژی ۲۵۰ml
دیسک آنتی بیوگرام عمومی
دیسک تشخیصی
فیبرینوژن ۵۰Tests
لوگل ۲۵۰ml
محیط کشت خون اطفال
محیط کشت خون بی فاز یک
محیط کشت خون مایع
محیط کشت لوفلر
محلول رایت ۲۵۰ ml
محلول رسوب دهنده HDL 5ml ۳۸۰۰۰
محلول گیمسا ۲۵۰ ml ۴۰۰۰۰
معرف VP1 10ml ۲۵۰۰۰
معرف VP2 10ml ۲۵۰۰۰
معرف فنیل آنالین ۱۰ml ۲۵۰۰۰
معرف متیل رد ۱۰ml ۲۵۰۰۰
هماتیپ ۵۰Tests ۵۰۰۰۰
هموگلوبین A2 25Tests ۳۱۰۰۰۰
کیت رنگ آمیزی گرم ۱۰۰Tests ۵۰۰۰۰
کیت رنگ امیزی زیل نلسون ۵۰۰۰۰
کواکس ۱۰ ml ۳۰۰۰۰
QR Code - Take this post Mobile!

Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.

This website content was created with the help of Ultimate Tinymce!

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firfox/Chrome استقاده نمائيد.